Cerca
  • PALMER

venerdi' 03/08/18


Warm Up

Group Dynamics & Mobility


WOD:

15-12-9

Cal Row/ Power Clean 60/35

2 ' Rest

15-12-9

Cal Row/ Squat Clean

2' Rest

15-12-9

Cal Row / Front Squat


172 visualizzazioni

Crossfit Darsena © 2018 - DESIGNEDBYIGOR © IGOR GIOVANNI ANILE - 2019.

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon